Правни услуги и консултации

Услуги и консултации в сферата на Търговското право

 • консултации относно най-подходящата за Вас и Вашата дейност форма на дружество за извършване на съответната дейност (ЕТ, СД, КД, ЕООД, ООД, АД, ЕАД, КДА, клон на чуждестранно лице);
 • учредяване и първоначално регистриране на фирма или клон на фирма към Агенция по вписванията;
 • търговски представителства и посредничества;
 • преобразуване;
 • промени обстоятелства;
 • консултации относно публикуване на финансови отчети;

Услуги и консултации в сферата на Трудовото право и Социално-осигурителното право

 • консултации относно трудови и социално-осигурителни правоотношения;
 • сключване, изменение, прекратяване на трудови договори;
 • защита;

Услуги и консултации в сферата на Облигационното право

 • консултации и предоставяне на услуги относно облигационни договори и споразумения – сключване, изпълнение, неизпълнение, oтговорност, санкции, разваляне, прекратяване по Закона за задълженията и договорите;

Правни консултации и обслужване на публични дружества

Изготвяне на документи

 • подготовка на документи за учредяване и регистриране на дружества в Търговския регистър към Агенция по вписванията;
 • подготовка на документи и писмени материали, необходими за провеждане на заседания на Управителни органи и на Общи събрания на акционерите на частни и публични дружества;
 • оповестяване на писмените материали и всички останали документи към Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса-София АД, медии и обществеността за публичните дружества;
 • изготвяне на търговски сделки; продажби и сделки на разпореждане с акции и дружествени дялове;
 • изготвяне на документи за междинни и годишен финансови отчети, доклад за дейността и обявяването им в Търговския регистър;
 • изготвяне на облигационни договори и споразумения;
 • изготвяне на договори за финансиране на различни видове покупко-продажби и посреднически договори;
 • изготвяне на пълномощни, правни становища;
 • изготвяне на трудови и граждански договори, споразумения и др.