Νομικές υπηρεσίες και συμβουλές
Υπηρεσίες και Συμβουλές στον τομέα του Εμπορικού δικαίου
•    Συμβουλές για την πιο κατάλληλη για σας και για τη δραστηριότητά σας μορφή εταιρείας (ΑΤ, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., υποκατάστημα αλλοδαπού προσώπου)
•    Ίδρυση και εγγραφή εταιρείας ή υποκαταστήματος εταιρείας
•    Εμπορικές αντιπροσωπεύσεις και μεσολαβήσεις
•    Μετασχηματισμός εταιρειών
•    Τροποποιήσεις
•    Συμβουλές για δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων

Υπηρεσίες και συμβουλές στον τομέα του Εργατικού δικαίου και Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας
•    συμβουλές για εργαστικές και κοινωνικές ασφαλιστικές σχέσεις
•    σύναψη, αλλαγή, κατάλυση συμβάσεων εργασίας
•    νόμιμη προστασία

Υπηρεσίες και Συμβουλές στον τομέα του Συμβατικού δικαίου
•    υπηρεσίες και παροχή υπηρεσίων για συμβάσεις και συμφωνίες – σύναψη, πραγματοποίηση, μη πραγματοποίηση, ευθύνη, κυρώσεις, καταγγελία, λήξη, σύμφωνα με το Νόμο περί υποχρεώσεων και συμφωνιών

Νομικές συμβουλές και υπηρεσείες δημοσίων εταιρειών
Προετοιμασία εγγράφων

•    προετοιμασία εγγράφων για ίδρυση και εγγραφή εταιρειών στο Εμπορικό μητρώο εταιρειών
•    προετοιμασία εγγράφων ή άλλων εντύπων απαραίτητα για την πραγματοποίηση συναντήσεων διοικητικών οργάνων και των γενικών συνελεύσεων εταιρειών είτε ιδιωτικές ή δημόσιες
•    δημοσίευση εντύπων και όλων των άλλων εγγράφων προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Βουλγάρικο Χρηματιστήριο – Σόφια ΑΕ, τα μέσα ενημέρωσης και τον Σύνδεσμο δημόσιων εταιρειών
•    προετοιμασία εμπορικών συμφωνίων, πώλησεις και συμφωνίες για διάθεση μετοχών και εταιρικών μεριδίων
•    προετοιμασία οικονομικών καταστάσεων και ετήσιες έκθεσεις, έκθεση διοικητικού συμβουλίου και ανακοίνωσή τους στο Εμπορικό μητρώο
•    προετοιμασία  συμβάσεων και συμφωνιών;
•    προετοιμασία συμβάσεων για χρηματοδότηση και πωλήσεων μετοχών;
•    προετοιμασία πληρεξουσίων, νομικών γνωμοδοτήσεων;
•    προετοιμασία συμβάσεων εργασίας και  ατομικών συμφωνιών, διάφορων συμφωνιών κ.α.