Счетоводни услуги и консултации
 • Месечни счетоводни услуги и приключване на счетоводната отчетност по националните и международните счетоводни стандарти;
 • Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета;
 • Проследяване на задължения към доставчици и вземания от клиенти;
 • Систематизиране и обобщаване на счетоводната информация;
 • Изготвяне и подаване на декларации /месечни и годишни/, отчети, справки и други пред Национална Агенция за приходите, Националния осигурителен институт, Националния статистически институт, Агенция по Вписаванията, БНБ (за чуждестранно финансиране), Агенция за защита на личните данни, Инспекция по труда, Агенция за финансово разузнаване, както и пред други институции при нужда;
 • Изготвяне на междинни справки и отчети за нуждите на управлението на фирмите;
 • Месечно счетоводно приключване със съставяне на финансов отчет (счетоводен баланс, отчет за приходи и разходи, паричен поток), както и други разнообразни справки;
 • Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети;
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации;
 • Изготвяне на тримесечни отчети към БНБ;
 • Изготвяне на статистически тримесечни форми;
 • Обработка на данните със счетоводен продукт, позволяващ потребителски справки в Еxcel с възможност за обмяна на информация по електронен път;
 • Попълване на платежни документи за осигурителни,здравни вноски, данъци и др.;
 • Своевремено подаване на информация за осигурените лица в ТД на НАП;
 • Изготвяне и подаване на документи, свързани с прекратяване на трудови правоотношения.