Консултантски услуги

Консултации във връзка с придобиване на публичен статут и публично предлагане на ценни книжа

 • Изготвяне на икономически, финансов и правен анализ на състоянието на Дружеството с препоръки за развитие, с цел подготовка на Дружеството за бъдещия публичен статут. Услугата включва изготвянето на финансов модел на дружеството, както и консултации във връзка със структурирането на дейността, определянето на инвестиционната политика, нуждата от промяна на правната форма и дружествените документи, консултации във връзка с капиталовата структура и управлението на паричните потоци и др.;
 • структуриране на емисии финансови инструменти, което включва консултации както по отношение на основните параметри на бъдещата емисия/ и, но и проучване на инвеститорския интерес, както и анализ на бъдещите парични потоци и капиталова структура на Дружеството след успешното осъществяване на публичното предлагане на съответните финансови инструменти;
 • консултации във връзка с подготвката на всички необходими документи за регистрация на емисии ценни книжа за търговия на Българска Фондова Борса – София АД. Екипът консултира всички стъпки, включително, но не само регистрацията в Централен Депозитар АД, получаване на одобрение на проспект и вписване в публичния регистър на КФН, организирането на роуд шоу сред институционални инвеститори, консултации на публичните изяви на мениджмънта и дружеството, прессъобщения и др.;
 • консултации във връзка с пласирането на емисии ценни книжа, включително, но не само изготвянето на стратегия за привличане на определен тип инвеститори, консултации във връзка с типа и параметрите на процедурата по предлагане на ценните книжа, организиране на роуд шоу, консултации във връзка с позиционирането на предлагането на пазара на публични предлагания, съдействие при привличането на потенциални инвеститори, координация на взаимоотношенията с инвестиционния посредник – поемател на емисията и др.;

Финансов анализ

Екипът от финансови експерти на София Файненс АД предлага пълна гама от финансови услуги на Дружествата от изготвянето на финансов анализ, консултации по отношение на капиталовата структура до намиране на финансиране на дейността и проектите на Клиентите, а именно:
 • изготвянето на индивидуални финансови модели за прогнозиране и планиране;
 • консултации във връзка с капиталовата структура, която включва както подробен анализ на историческото представяне на Дружеството, секторна и пазарна информация до препоръки за оптималното съотношение и стратегия за осъществяване на финансовите цели на Дружеството;
 • анализ на паричните потоци и консултации във връзка с управлението на паричните потоци и поддържане на необходима ликвидност;
 • изготвяне на финансова оценка на Дружеството, използвайки международни признати методи, базирани основно на дисконтирани парични потоци и пазарни аналози;
 • консултации във връзка с финансирането на дейността и проектите на Дружеството – използване на различни възможни източници на финансиране – дългови, дялови, както и финансиране, използвайки средствата от структурните фондове, на разположение на РБългария;

Посредничество и представителство

Екипът от икономисти, финансити, счетоводители и юристи са на разположение на клиентите за осъществяване на представителство пред различни институции и организации, необходими на клиента за постигане на неговите цели. София Файненс АД е представлявал своите клиенти, както пред Търговски регистър, така и пред Централен депозитар АД, БФБ-София АД, КФН, БНБ, общинска администрация, различни държавни органи и служби, пред чужди инвеститори и частни лица;
 

Продажба на цели компании или на отделни дялове. Осигуряване на дялово инвестиране

Част от екипа специалисти на София Файненс АД са международни инвестиционни експерти, което дава възможност на нашите клиенти да имат достъп до чужди инвеститори. Добрата база от контакти с местни институционални и частни инвеститори допълват пълната гама от възможности за осигуряване на дялово финансиране за нашите клиенти. София Файненс АД предлага на своите клиенти пълни консултации във връзка с желанието им за продажба на целия капитал или части от него – първоначална оценка, използвайки всички международни признати методи за оценка; финансов и оперативен дю дилиджънс, изготвяне на презентационни материали; структуриране на потенциалната сделка, бизнес консултиране на Дружеството за повишаване на атрактивността, организиране и провеждане на закрити или открити публични търгове, осигуряване на дялово финансиране, водене на преговорите във връзка с продажбата, изготвяне на всички необходими документи за финализиране на сделката и др.;
 

Сливания и придобивания

Екипът от икономисти, финансисти и юристи на София Файненс АД предлага консултации по преобразувания – сливания и придобивания. Нашият екип извършва всички видове консултации по отделните стъпки, включително но не само консултации по формата на преобразуването в зависимост от търсения ефект, предварителна оценка на очаквания резултат – финансов и правен анализ, изготвяне на всички необходими документи, представителство пред всички органи – КЗК, КФН, Търговски регистър и др., и координация на целия процес до регистрация на преобразуването в Търговския регистър;
 

Бизнес консултации

София Файненс АД предлага пълна гама бизнес консултации. Консултантацията, която предлагаме се фокусира основно върху развитието на бизнеса и разработването на нови проекти.
 • консултации във връзка с маркетинговата стратегия;
 • маркетингови проучвания и развитие на нови продукти;
 • изготвяне на инвестиционни планове и проекти;
 • изготвяне и представяне на стратегии за развитие на бизнеса;
 • изготвяне на бизнес планове;
 • консултации относно ефективното изпълнение на плана;
 • изготвяне на модел за контрол на изпълнението на бизнес плана;
 • изготвяне на индустриални и секторни анализи с цел идентифициране възможности за развитие на бизнеса;
 • анализи на отделни дейности и организация в предприятието с цел оптимизиране;
 • финансово и стратегическо планиране;
 • оценка на конкурентноспособност на дейността на клиента;
 • финансово прогнозиране на очакваната възвращаемост от дейността на фирмата;
 • подпомагане на процеса за привличане на проектно финансиране;
 • инвестиционни анализи и анализи за икономическа целесъобразност;
 • анализ ползи-разходи;
 • мениджмънт планиране и др.;

 Еврофондове

В партньорство с редица водещи консултантски и строителни дружества от Европа и Азия, Ние предлагаме комплексно обслужване на българските общини за реализиране на инфраструктурните им проекти.
 • анализи за целесъобразност;
 • анализ ползи-разходи;
 • подготовка на тръжни документи;
 • изготвяне на проекти за кандидатстване по Оперативните програми в България, както и по инициативите на ЕС.