Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Συμβουλές σχετικά με την μετατροπή σε δημόσιες εταιρείες και εμπορία  μετοχών/ χρεωγράφων
•    Ετοιμασία οικονομικής και νομικής ανάλυσης για την κατάσταση της εταιρείας με συστάσεις για ανάπτυξη με στόχο την προετοιμασία της εταιρείας για το μελλοντικό δημόσιο καθεστό. Η υπηρεσία περιλαμβάνει την ετοιμασία του οικονομικού μοντέλου της εταιρείας καθώς και συμβουλές σε σχέση με το σχηματισμό της δραστηριότητας, τον καθορισμό της πολιτικής για τις επενδύσεις, την ανάγκη για αλλαγή της νομικής μορφής και των εταιρικών εγγράφων, συμβουλές σε σχέση με τη δομή κεφαλαίων και τη διαχείρηση ταμειακών ροών κ.α.
•    Δόμηση χρηματοοικονομικών μέσων που συμπεριλαμβάνει συμβουλές τόσο σχετικά με τα βασικά παράμετρα της μελλοντικής έκδοσης/εις και, αλλά και μελέτη του ενδιαφέροντος για επενδύσεις, όσο και ανάλυση των μελλοντικών ταμειακών ροών και δομή του κεφαλαίου της Εταιρείας μετά από την επιτυχή πραγματοποίηση της δήμοσιας προσφοράς των μετοχών ή άλλων χρεωγράφων
•    Συμβουλές σε σχέση με την προετοιμασία όλων των απαραίτητων εγγράφων για την εγγραφή των μετοχών ή χρεωγράφων στο Βουλγάρικο Χρηματιστήριο – Σόφια ΕΑ. Η παροχή υπηρεσιών σ’όλα τα βήματα, συμπεριλαμβομένων αλλά όχι μόνο την εγγραφή στο Κεντρικό Αποθετήριο ΑΕ, απόκτηση αποδοχής δελτίου και εγγραφή στο κοινό μητρώο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οργάνωση road show σε θεσμικούς και μή επενδυτές, συμβουλές δημόσεων εκδηλώσεων της διοίκησης και της εταιρείας, δελτία τύπου κ.α.
•    Συμβουλές σε σχέση με την εμπορία των τίτλων, συμπεριλαμβομένων αλλά όχι μόνο, την προετοιμασία στρατηγικής για την έλξη ορισμένου τύπου επενδυτών, συμβουλές σε σχέση με το τύπο και τα παράμετρα της διαδικασίας για τη προσφορά των τίτλων, οργάνωση road show, συμβουλές σε σχέση με την τοποθέτηση της προσφοράς στην αγορά των δημόσεων προσφορών, συνεργασία στην έλξη δυνητικών επενδυτών, συντονισμός των σχέσεων με τον διαμεσολαβητή επενδύσεων – ορισμό θεματοφύλακα κ.α.

Οικονομική ανάλυση
Η ομάδα των ειδικών συμβούλων της Sofia Finance AD προσφέρει ολόκληρες οικονομικές υπηρεσίες στις εταιρείες από την ετοιμασία των οικονομικών αναλύσεων, συμβουλές σχετικά με τη δομή κεφαλαίου μέχρι την εύρεση χρηματοδότηση για τη δραστηριότητα και για τα σχέδια των πελάτων, ειδικά:
•    Ετοιμασία οικονομικών μοντέλων για πρόβλεψη και σχεδιασμό
•    Συμβουλές σε σχέση με τη δομή κεφαλαίου η οποία περιλαμβάνει τόσο λεπτομερής ανάλυση της ιστορικής παρουσίασης της Εταιρείας, πληροφορίες για τον τομέα και την αγορά, συστάσεις για βελτίωση και στρατηγική για πραγματοποίηση οικονομικών σκοπών της Εταιρείας
•    Ανάλυση των ταμειακών ροών και συντήρηση της απαραίτητης ρευστότητας
•    Ετοιμασία οικονομικής εκτίμησης της Εταιρείας χρησιμοποιόντας διεθνώς γνωστές μεθόδους βασισμένες κυρίως επί των προεξοφλημένων ταμειακών ροών και συγκριτικών στοιχείων της αγοράς
•    Συμβουλές σε σχέση με τη χρηματοδότηση των δράσεων και των σχεδίων της Εταιρείας – χρησιμοποίηση διάφορων πιθανών πηγών για χρηματοδότηση – δανεισμός, μετοχικές πηγές καθώς και χρηματοδότηση χρησιμοποιώντας τα μέσα διαρθρωτικών ταμείων σε διάθεση στη Δ. Βουλγαρίας

Μεσολάβηση και αντιπροσώπευση
Η ομάδα ειδικών οικονομολόγων, αναλυτών, λογιστών και νομικών είναι στη διάθεση των πελάτων για αντιπροσώπευση σε διάφορα ιδρύματα και οργανώσεις απαραίτητα για τον πελάτη για να πετύχει τους στόχους του. Η Sofia Finance AD ήδη αντιπροσωπεύει τους πελάτες της στο Εμπορικό μητρώο, επίσης και στο Κεντρικό  Αποθετήριο ΑΕ, στο Βουλγαρικό Χρηματιστήριο – Σόφια ΑΕ, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τη Βουλγαρική Εθνική τράπεζα, τη Δημοτική διοίκηση, διάφορα κρατικά όργανα και υπηρεσίες, σε ξένους επενδυτές και ιδιώτες.

Πώληση εταιρειών ή μετοχών. Παροχή Επενδυτικών Κεφαλαίων
Ένα μέρος της ομάδας της Sofia Finance AD είναι ειδικοί στις διεθνείς επενδύσεις κι αυτό δίνει δυνατότητα στους πελάτες μας να έχουν πρόσβαση σε ξένους επενδυτές. Η καλή βάση επαφών με τοπικούς θεσμικούς και ιδιωτικούς επενδυτές συμπληρώνουν τη ολόκληρη σειρά ευκαιρίων για επένδυση για τους πελάτες μας. Η Sofia Finance AD προσφέρει στους πελάτες της πληρές συμβουλές σε σχέση με το πλάνο τους να πωλήσουν ολόκληρο το κεφαλαίο ή μέρος από αυτό – όπως αρχική εκτίμηση χρησιμοποιώντας όλες τις διεθνώς αποδεκτές μεθόδους εκτίμησης, οικονομικό και λειτουργικό due diligence, προετοιμασία υλικών για παρουσιάσεις, κατάρτιση δυνητικής συμφωνίας, συμβουλές στις Εταιρείες για αύξηση ελκυστικότητας, οργάνωση και πραγματοποίηση ανοικτών ή κλειστών κοινών διαγωνισμών, εξασφάλιση χρηματοδότησης, διαπραγμάτευση συζητήσεων σχετικά με την πώληση, προετοιμασία όλων των απαραίτητων εγγράφων για εκτέλεση της συμφωνίας, κ.α.

Συγχωνεύσεις και Εξαγορές
Η ομάδα ειδικών της Sofia Finance AD προσφέρει συμβουλές σχετικά με τους μετασχηματισμούς - συγχωνεύσεις και εξαγορές. Η ομάδα μας παρέχει όλα τα είδη συμβουλών στα διάφορα στάδια, συμπεριλαμβομένων αλλά όχι μόνο, συμβουλές σχετικά με τη μορφή μετασχηματισμού ανάλογα με το επιθυμιτό αποτέλεσμα, προκαταρκτική έγκριση του επιθυμιτού αποτελέσματος – οικονομική και νομική ανάλυση, προετοιμασία όλων απαραίτητων εγγράφων, αντιπροσώπευση σ’όλα τα όργανα – Επιτροπή προστασίας ανταγωνισμού, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Εμπορικό μητρώο κ.α. και συντονισμός ολόκληρης διαδικασίας μέχρι την εγγραφή του νέου σχηματισμού στο Εμπορικό μητρώο.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Η Sofia Finance AD προσφέρει ολόκληρη σειρά συμβουλών στις επιχειρήσεις. Οι συμβουλές που προσφέρουμε συγκεντρώνονται κυρίως στην ανάπτυξη της επιχείρησης και προετοιμασία νέων σχεδίων.
•    Συμβουλές σε σχέση με την εμπορική στρατηγική
•    Μελέτες αγοράς και ανάπτυξη νέων προϊόντων
•    Προετοιμασία σχεδίων για επενδύσεις και προγράμματα
•    Προετοιμασία και παρουσίαση στρατηγικών για ανάπτυξη της επιχείρησης
•    Προετοιμασία επιχειρηματικών σχεδίων
•    Συμβουλές για την αποτελεσματική εκτέλεση του σχεδίου
•    Προετοιμασία μοντέλου για έλεγχο της εκτέλεσης του επιχειρηματικού σχεδίου
•    Προετοιμασία βιομηχανικών και τμηματικών αναλύσεων με σκόπο την αναγνώρηση δυνατότητων για ανάπτυξη της επιχείρησης
•    Αναλύσεις διαφόρων δράσεων και οργάνωση στην επιχείρηση με σκόπο την βελτιστοποίηση
•    Χρηματοδοτικός και στρατηγικός σχεδιασμός
•    Έγκριση της ανταγωνιστικότητας των δραστηριοτήτων του πελάτη
•    Χρηματοδοτική πρόβλεψη της αναμενόμενης απόδοσης από τη δραστηριότητα της εταιρείας
•    Υποστήρηξη της διαδικασίας για έλξη χρηματοδότησης για νέα σχέδια
•    Αναλύσεις επενδύσεων και αναλύσεις οικονομικής σκοπιμότητας
•    Ανάλυση οφέλη-έξοδα
•    Σχεδιασμός διαχείρησης κ.α.

Ευρωπαϊκά προγράμματα
Σε συνεργασία με πολλές από τις καλύτερες συμβουλευτικές και κατασκευαστικές εταιρείες από την Ευρώπη και την Ασία, εμείς προσφέρουμε ολοκληρωμένη υπηρεσία στους Δήμους για την πραγματοποίηση των σχεδίων τους σχετικά με την ανάλυση έργων υποδομής.
•    Αναλύσεις σκοπιμότητας
•    Ανάλυση οφέλη-έξοδα
•    Προετοιμασία εγγράφων για πλειστηριασμούς
•    Προετοιμασία σχεδίων για αίτηση σε επιχειρησιακά προγράμματα στη Βουλγαρία καθώς και στις πρωτοβουλείες της ΕΕ