Връзки с инвеститори
Приоритетна част от дейността на компанията е цялостно обслужване на публични дружества, които се търгуват на Българска фондова борса – София АД, в областта на връзки с инвеститорите. Качеството на дейността по връзки с инвеститорите се оказва важен фактор в конкуренцията между публичните дружества на капиталовия пазар. Директорите за връзки с инвеститорите играят важна роля за гарантиране на нормалното функциониране на капиталовия пазар и запазване доверието на инвеститорите. Директорът за връзки с инвеститорите е отговорен за развиване на ефективен двупосочен комуникационен процес между публичните компании и финансовата общност.

Към настоящия момент София Файненс обслужва 10 публични компании, които се търгуват на БФБ АД. Наши клиенти са:
 • Енергони АД
 • Адвертайзинг Продиджи АД
 • Вита Ми Холдингс АД
 • Уелкъм Холдингс АД
 • Глоуб Фарм АД
 • Они Холдингс АД
 • Изи Брокърс АД
 • Богатса.Ком АД
 • Мейфеър Груп АД
 • ИТА България Енерджи Инвестмънтс АД

Ние предлагаме цялостно обслужване на публични дружества в областта на връзките с инвеститори, включващо:


Задължително оповестявана периодична информация
 • Участие в подготовката на периодична информация за дружеството;
 • Консултации и съдействие при изготвянето на периодичните междинни финансови отчети за дейността на дружеството - допълнителната информация, вътрешната информация към тях, в това число декларации, междинен доклад за дейността и др., и оповестяването им към КФН, Българска фондова борса-София АД и обществеността;
 • Консултации и съдействие при изготвянето на годишните отчети на компанията, докладите за дейността на СД, докладите за вътрешната и допълнителната информация, декларациите и оповестяването им към КФН , Българска фондова борса-София АД и обществеността;
 • Изготвяне на годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите; съдействие при изготвянето на Доклада за дейността на СД, съдействие при подготовката на годишния доклад на одитния комитет и др.;
 • Поддържане на секцията „Връзки с инвеститорите” на корпоративния уеб сайт на компанията;

Задължително оповестявана извънредна информация

 • Следене за настъпване на обстоятелства, подлежащи на оповестяване от публичното дружество, от акционерите, управителните органи към КФН, Българска фондова борса-София АД и обществеността;
 • Оповестяване на такива обстоятелства чрез изготвяне на уведомления съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа и Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти;

Задължително оповестявана обща информация

 • Разработване и прилагане на Програма за добро корпоративно управление на дружеството, осигуряване спазването на програмата, изготвяне на доклади за изпълнението й;
 • Оповестяване на информация относно настъпили обстоятелства, подлежащи на разкриване, съгласно регламентираните законови изисквания към Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса – София АД, Централен Депозитар и обществеността;
 • Оповестяване на последващо разкриваната информация към КФН и обществеността, регламентирана в Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа;

Общи събрания на акционерите

 • Консултации и участие в подготовката на провеждане на Общите събрания на компанията и оповестяване на писмените материали и всички останали документи към КФН, БФБ-София АД, медии и обществеността;
 • Съвместно с административния секретар, организиране и подпомагане на провеждането на общите събрания на акционерите;

Нормативно съответствие

 • Стриктно спазване на законовите изисквания и работа в съответствие с регулаторните режими, регламентиращи капиталовите пазари;
 • Водене на регистри за комуникацията с инвеститори;
 • Привеждане в съответствие с регулациите, в случай на изменения на нормативната уредба;

Комуникация с инвеститори и професионалистите на капиталовия пазар

 • Организиране на срещи и презентации при оповестяване на финансовите резултати или друга важна вътрешна информация;
 • Комуникация с медии, анализатори, брокери и инвеститори – срещи, разговори, кореспонденция, изготвяне на материали за конференции, прессъобщения, презентации, предназначени основно за инвеститорите и анализаторите;
 • Организиране на „роуд шоута” съвместно с брокери или консултантски фирми за инвеститорите;
 • Следене на информацията за капиталовия пазар;
 • Осъществяване на обратна връзка от капиталовия пазар към мениджмънта на компанията;
 • Вътрешна комуникация с всички отдели на дружеството за получаване на навременна информация от отделите в компанията и от дъщерните дружества, ако компанията има холдингова структура.