Σχέσεις με επενδυτές
Προτεραιότητα της δραστηριότητας της εταιρείας είναι ολόκληρη η εξυπηρέτηση των δημοσίων εταιρειών οι οποίες συναλλάσσονται στο Βουλγαρικό Χρηματιστήριο – Σόφια ΑΕ, στον τομέα των σχέσεων με τους επενδυτές. Η ποιότητα των υπηρεσίων στις σχέσεις με τους επενδυτές είναι σημαντικό στον ανταγωνισμό μεταξύ των δημοσίων εταιρειών στην αγορά. Οι διευθυντές σχέσεων με τους επενδυτές παίζουν σημαντικό ρόλο για την εγγύηση κανονικής λειτουργίας της αγοράς και διατήρηση εμπιστοσύνης των επενδυτών. Ο διευθυντής σχέσεων με τους επενδυτές ευθύνεται για αποτελεσματική διμερής διαδικασία επικοινωνίας μεταξύ των δημόσεων εταιρειών και της επενδυτικής κοινότητας.
Προς το παρόν η Sofia Finance AD εξυπηρετεί 11 δημόσιες εταιρείες οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Βουλγαρικό Χρηματιστήριο ΑΕ. Οι πελάτες μας είναι:
•    Energoni AD
•    Advertising Prodigy AD
•    Vita Mi Holdings AD
•    Welcome Holdings AD
•    Globe Farm AD
•    Oni Holdings AD
•    Easy Brokers AD
•    Bougatsa.com AD
•    Mayfair Group AD
•    ITA Bulgaria Energy Investments AD
•    Marble Arch. AD

Προσφέρουμε οληκληρωμένη εξυπηρέτηση των δημοσίων εταιρειών στον τομέα των σχέσεων με επενδυτές, συμπεριλαμβομένων:

Υποχρεωτική περιοδική ανακοίνωση πληροφοριών

•    Συμμετοχή στην προετοιμασία των περιοδικών πληροφοριών για την εταιρεία
•    Συμβουλές και συνεργασία στην προετοιμασία των περιοδικών οικονομικών καταστάσεων για τη δραστηριότητα της εταιρείας – επιπρόσθετες πληροφορίες, εσωτερικές πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση, συμπεριλαμβανόμενων δηλώσεων, ενδιάμεση αναφορά της δραστηριότητας κ.α., και η ανακοίνωσή τους προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Βουλγαρικό Χρηματιστήριο – Σόφια ΑΕ και τα μέσα ενημέρωσης
•    Συμβουλές και συνεργασία στην προετοιμασία ετήσιων εκθεσεών της εταιρείας, των αναφορών για τη δραστηριότητα του ΔΣ, των εκθέσεων για τις εσωτερικές και επιπλέον πληροφορίες, των δηλώσεων και της ανακοίνωσής τους προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Βουλγαρικό Χρηματιστήριο – Σόφια ΑΕ και τα μέσα ενημέρωσης.
•    Προετοιμασία ετήσιας έκθεσης για τη δραστηριότητα του Διευθυντή για τις σχέσεις με τους επενδυτές; συνεργασία στην προετοιμασία της Έκθεσης για τη δραστηριότητα του ΔΣ, συνεργασία στην προετοιμασία της ετήσιας έκθεσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ.α.
•    Διατήρηση και ενημέρωση του τμήματος «Σχέσεις με τους επενδυτές» στην ιστοσελίδα της εταιρείας

Υποχρεωτική ανακοίνωση εκτάκτων πληροφορών
•    Παρακολούθηση για την σωστή διαχείρηση των εκθέσεων και πληροφοριών που πρέπει να ανακοινωθούν από τις δημόσιες εταιρείες, από τους μετόχους, τα διοικητικά όργανα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Βουλγαρικό Χρηματιστήριο – Σόφια ΑΕ και τα μέσα ενημέρωσης.
•    Ανακοίνωση πληροφοριών με προετοιμασία κοινοποιήσεων σύμφωνα με το Νόμο για δημόσια προσφορά χρεογράφων και το Νόμο κατά των καταχρήσεων στην αγορά χρεωγράφων και αξιών.

Υποχρεωτική ανακοίνωση γενικών πληροφορών
•    Επεξεργασία και εφαρμογή Προγράμματος για καλή εταιρική διοίκηση, εγγύηση διατήρησης του προγράμματος, προετοιμασία εκθέσεων για την εκτέλησή του.
•    Ανακοίνωση πληροφοριών για περιστάσεις που πρόκειται να αναγνωστούν σύμφωνα με τις ρυθμισμένες νομικές απαιτήσεις προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Βουλγαρικό Χρηματιστήριο – Σόφια ΑΕ, Κεντρικό Αποθετήριο ΑΕ και τα μέσα ενημέρωσης
•    Ανακοίνωση των κοινοποιημένων πληροφορών προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τα μέσα ενημέρωσης, όπως ρυθμίστηκαν από την Οδηγία Νο. 2 για ενημερωτικά δελτία και εισαγωγή σε ρυθμισμένη αγορά χρεογράφων και για την ανακοίνωση πληροφορίων από τις δημόσιες εταιρείες και άλλους εκδότες χρεογράφων.

Γενικές συνέλευσεις των μετόχων
•    Συμβουλές και συμμετοχή στην προετοιμασία για την πραγματοποίηση των Γενικών συνελεύσεων της εταιρείας και ανακοίνωση γραπτών υλικών και όλων των άλλων εγγράφων προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Βουλγαρικό Χρηματιστήριο – Σόφια ΑΕ, τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό.
•    Μαζί με το διοικητικό γραμματέα, οργάνωση και υποστήρηξη την πραγματοποίηση των Γενικών συνελεύσεων των μετόχων

Κανονιστική συμμόρφωση
•    Αυστηρή διατήρηση των απαιτήσεων του νόμου και λειτουργία σύμφωνα με τα κανονιστικά καθεστώτα που ρυθμίζουν τις αγορές
•    Τήρηση μητρώων για επικοινωνία με επενδυτές
•    Ευθυγράμμηση με τις ρυθμίσεις, σε περίπτωση αλλαγών στους κανονισμούς.

Επικοινωνία με επενδυτές και τους ειδικούς στην επενδυτική αγορά
•    Οργάνωση συναντήσεων και παρουσίασεις στην ανακοίνωση των χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων ή άλλων σημαντικών εσωτερικών πληροφοριών
•    Επικοινωνία με μέσα ενημέρωσης, αναλυτές, χρηματιστές και επενδυτές – συναντήσεις, συζητήσεις, αλληλογραφίες, προετοιμασία συνεδριακών υλικών, δελτία τύπου, παρουσίασεις σχεδιασμένες κυρίως για τους επενδυτές και αναλυτές
•    Οργάνωση road show μαζί με χρηματιστές ή συμβουλευτικές εταιρείες για τους επενδυτές
•    Ανάλυση πληροφοριών για την κατάσταση των αγορών
•    Συνγκέντρωση πληροφοριών απο τις αγορές και ανάλυση των προς τη διοίκηση της εταιρείας
•    Εσωτερική επικοινωνία με όλα τα τμήματα της εταιρείας για παροχή έγκαιρων πληροφοριών και από τις θυγατρικές εαν η εταιρεία έχει μητρική.