Данъчно облагане в България

Режимът на данъчно облагане в РБългария може да се класифицира в две основни категории: преки (корпоративен данък, данък върху доходите на физическите лица и данъци, удържани при източника) и косвени данъци (данък върху добавената стойност и акцизи).

Корпоративен данък
Съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) всички юридически лица и неперсонифицирани дружества, които извършват стопанска дейност в страната, подлежат на облагане с корпоративен данък в размер на 10%. За целите на този закон неперсонифицираните дружества се приравняват на юридическите лица. Местните юридически лица подлежат на облагане по отношение на всичките си печалби и доходи, независимо къде са реализирани. Чуждестранните юридически лица се облагат с корпоративен данък само за стопанската си дейност в България.

Данък върху доходите на физическите лица
Обект на облагане по реда на ЗДДФЛ са единствено доходите на физическите лица - местни и чуждестранни. Законът урежда облагането на доходите на физическите лица, включително и от дейност като едноличен търговец. За местни лица се считат лица, без оглед на тяхното гражданство, които имат постоянен адрес в България или лицата които пребивават в България повече от 183 дни през всеки 12-месечен период. Местните физически лица са данъчно задължени за доходи от източници в България и от чужбина. Чуждестранните физически лица са данъчно задължени само за доходи от източници в България. Доходите от дивиденти и ликвидационни дялове на физически лица - местни и чуждестранни, се облагат също по реда на този закон. От 01.01.2008 г. доходите на физическите лица се облагат с плосък данък от 10%.

Данъци, удържани при източника
Данък, удържан при източника по реда на ЗКПО се удържа и внася само, когато получателят на съответния доход е юридическо лице - местно или чуждестранно. Доходът, получен от физическо лице, се облага по реда на ЗДДФЛ. С данък при източника се облагат дивидентите и ликвидационните дялове, разпределени (персонифицирани) от местни юридически лица в полза на:
1. чуждестранни юридически лица, с изключение на случаите, когато дивидентите се реализират от чуждестранно юридическо лице чрез място на стопанска дейност в страната;
2. местни юридически лица, които не са търговци, включително на общини.
Този данък е окончателен и се удържа от местните юридически лица, разпределящи дивиденти или ликвидационни дялове. Данъчната ставка е 5%.

Данък върху добавената стойност
Новият Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) е в сила 01.01.2007 г., датата на присъединяване на България към Европейския съюз. Ставката на данъка е 20%, освен за доставките, изрично посочени в закона като облагаеми с нулева ставка.

Регистрация по ДДС
Регистрацията по ЗДДС е задължителна и по избор. Задължителна регистрация – всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация в съответното териториално поделение на Националната агенция по приходите (НАП). Независимо от облагаемия оборот, на задължителна регистрация подлежи и всяко лице, установено в друга държава членка на ЕС, което не е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки, които се монтират в България от или за негова сметка и получателят им не е регистрирано по ЗДДС лице. Регистрация по избор – всяко данъчно задължено лице, независимо от размера на облагаемия му оборот може да се регистрира по ЗДДС по свое желание.

Акциз
Акцизът е косвен данък, който се начислява върху следните стоките :
• спиртни напитки, включително вино и бира;
• тютюневи изделия;
• енергийни продукти и електрическа енергия
• автомобили;
• кафе и екстракти от кафе.
Посочените стоки подлежат на облагане с акциз, освен когато са поставени под режим отложено плащане на акциз. Задължението за заплащане на акциз възниква от датата на освобождаване на акцизните стоки за потребление.

Избягване на двойно данъчно облагане
България е сключила Договори за избягване на двойното данъчно облагане с 53 страни.