Φορολογία στη Βουλγαρία
Το καθεστώς φορολογίας στη Βουλγαρία μπορεί να χωριστεί σε δύο βασικές κατηγορίες: άμεσοι (φόρος εισοδήματος εταιρειών, φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων, φόροι παρακρατήθεν στην πηγή) και έμμεσοι φόροι (φόρος προστιθεμένης αξίας και ειδικοί φόροι). Φόρος εισοδήματος εταιρειών
Σύμφωνα με το Νόμο περί φόρου εισοδήματος εταιρειών (ΝΦΕΕ) όλα τα νομικά πρόσωπα και ενώσεις χωρίς νομική προσωπικότητα οι οποίοι συναλλάσσονται εμπορικά στη χώρα φορολογούνται με φόρος εισοδημάτος σε ποσό από 10%. Για τους σκοπούς αυτού του νόμου οι ενώσεις χωρίς νομική προσωπικότητα ισούνται με τα νομικά πρόσωπα. Τα ημέδαπα νομικά πρόσωπα φορολογούνται σχετικά με όλα τα κέρδη και εισοδήματά τους ανεξάρτητα πού πραγματοποιήθηκαν. Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα φορολογούνται με φόρο εισοδήματος μόνο για την επιχείρησή τους στη Βουλγαρία.   

Φόρος στα εισοδήματα φυσικών προσώπων
Υποκείμενο στη φορολογία υπό το Νόμο περί φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων – ημέδαπα και αλλοδαπά. Ο νόμος ρυθμίζει τη φορολογία στα εισοδήματα των φυσικών προσώπων συμπεριλαμβομένων και από δραστηριότητα σαν ατομική επιχείρηση. Ως ημέδαπα πρόσωπα θεωρούνται πρόσωπα, ανεξάρτητα από την υπηκοότητά τους, τα οποία έχουν μόνιμη διεύθυνση στη Βουλγαρία ή τα πρόσωπα που μένουν στη Βουλγαρία περισσότερο από 183 μέρες ετήσιως. Τα ημέδαπα φυσικά πρόσωπα φορολογούνται για εισοδήματα από πηγές στη Βουλγαρία και εκτός της χώρας. Τα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα φορολογούνται μόνο για εισοδήματα από πηγές στη Βουλγαρία. Τα εισοδήματα από μερίσματα και διανεμηθέντα κέρδη  – ημέδαπα και αλλοδαπά, φορολογούνται επίσης σύμφωνα με το νόμο. Από τη 1/1/2008 τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων φορολοφούνται με ενιαίο φόρο από 10%.

Φόροι παρακρατήθεν στην πηγή
Φόρος παρακρατημένος στην πηγή σύμφωνα με το Νόμο περί φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων παρακρατιέται και πληρώνεται μόνο όταν το πρόσωπο που παίρνει το εισόδημα είναι νομικό πρόσωπο – ημεδαπό ή αλλοδαπό. Το εισόδημα του φυσικού προσώπου φορολογείται σύμφωνα με το Νόμο περί φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων. Με φόρο στην πηγή φορολογούνται μερίσματα και διανεμηθέντα κέρδη (προσωποποιημένα) από ημεδαπά νομικά πρόσωπα προς όφελος των:
1.    Αλλοδαπών νομικών προσπώπων με εξαίρεση τις περιπτώσεις όταν τα μερίσματα πραγματοποιούνται από αλλοδαπό νομικό πρόσωπο μέσω μέρους της δραστηριότητας επιχείρησης στη χώρα
2.    Ημεδαπών νομικών προσώπων οι οποίοι δεν είναι έμποροι, συμπεριλαβομένων δήμους. Αυτός ο φόρος είναι τελικός και φορολογείται από τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα που κατανέμουν τα μερίσματα και τα διανεμηθέντα κέρδη. Ο φορολογικός συντελεστής είναι 5%.

Φόρος προστιθεμένης αξίας
Ο Νόμος περί φόρου προστιθεμένης αξίας ισχύει από την 1/1/2007, η ημερομηνία της ένταξης της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή ένωση. Ο φορολογικός συντελεστής είναι 20%, εκτός των προϊόντων και υπηρεσιών που στο νόμο ρήτα αναφέρονται ως φορολογούμενες με συντελεστή μηδέν.

Εγγραφή υπό ΦΠΑ
Η εγγραφή υπό του Νόμου περί ΦΠΑ είναι υποχρεωτική και προαιρετική. Η υποχρεωτική εγγραφή – κάθε πρόσωπο που είναι υποκείμενο σε φορολογία με φορολογούμενο κύκλο εργασιών από 50.000 λέβα ή περισσότερο για περίοδο μη μακρύτερη από τους τελευταίους 12 μήνες πριν από τον τρεχόν μήνα είναι υποχρεωμένο - μεσά σε περίοδο από 14 μέρες από τη λήξη φορολογικής περιόδου που απέκτησε αυτό τον κύκλο εργασίων – να υποβάλει αίτηση για εγγραφή στο ανάλογο περιφερειακό γραφείο του Εθνικού Οργανισμού εσόδων. Ανεξάρτητα από το φορολογούμενο κύκλο εργασιών, υποχρεωτική είναι η εγγραφή του κάθε προσώπου που μένει σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, που δεν μένει στη χώρα και εκτελεί παράδοση αγαθών που είναι υποκείμενα σε φόρο οι οποίες εισάγονται στη Βουλγαρία εξ ή σε βάρος του και ο παραλήπτης τους δεν είναι πρόσωπο υποκείμενο στο ΦΠΑ. Προαιρετική εγγραφή – κάθε πρόσωπο υποκείμενο σε φόρο ανεξάρτητα από το μέγεθο του φορολογούμενου κύκλου εργασιών μπορεί να εγγραφτεί υπό του Νόμου περί ΦΠΑ οικειοθελώς.

Ειδικός φόρος (κατανάλωσης)
Ο ειδικός φόρος είναι έμμεσος φόρος που χρεώνεται στα εξής εμπορεύματα:
•    Αλκοόλ, συμπεριλαμβομένων κρασί και μπίρα
•    Καπνός
•    Ενεργειακά προϊόντα και ηλεκτρική ενέργεια
•    Αυτοκίνητα
•    Καφές και εγχυλίσματα του καφέ

Αποφυγή διπλής φορολογίας
Η Βουλγαρία υπέγραψε Συμφωνίες για αποφυγή διπλής φορολογίας με 53 κράτη.