Видове търговци и дружества
Съгласно българското търговско право в Търговския закон са посочени следните видове търговци:

- ЕТ или едноличен търговец - всяко дееспособно физическо лице с местожителство в страната, без изискване за капитал;

- Търговски дружества:
 1. СД (събирателното дружество);
 2. КД (командитното дружество);
 3. ООД (дружеството с ограничена отговорност);
 4. АД (акционерното дружество);
 5. КДА (командитното дружество с акции).

Персонални дружества - по т. 1 и т. 2 - за тях е характерно, че съдружниците им отговарят солидарно и неограничено, няма изискване за капитал, няма органи на управление.

1. Събирателното дружество – в него могат да се включват физически и юридически лица. Съдружниците носят неограничена и солидарна отговорност за задълженията на дружеството. Основният капитал се формира от дяловите вноски на съдружниците, но може и чрез дялови вноски в брой и непарични вноски (сгради, магазини, стоки и др.), които се внасят и записват в основния капитал и стават фирмена собственост. Основният капитал на СД се увеличава чрез: привличане на нови съдружници, капитализиране на част от печалбата (след облагане с данък), натрупване на резерви и тяхното трансформиране в основен капитал. Основният капитал на СД се намалява при: напускане на  съдружник, покриване на загуби.

2. Командитното дружество се образува с договор между две или повече лица за извършване търговска дейност под обща фирма, като един или повече от съдружниците са солидарно и неограничено отговорни за задълженията на дружеството, а останалите са отговорни до размера на уговорената вноска. Управлението и представителството на дружеството се извършват от неограничено отговорните съдружници. Основният капитал на КД се формира от дяловете вноски на неограничено и ограничено отговорните съдружници. Величината на вноските на ограничено отговорните съдружници се записва в дружествения договор, а неограничено отговорните съдружници участват най-малко с 1/10 от капитала на КД. По този начин основният капитал на КД е от две части:

- основен капитал на ограничено отговорните;
- основен капитал на неограничено отговорните.

Капиталови дружества – по т. 3 – т. 5 - за тях е характерно изискване за минимум на капитала, задължителни органи на управление, както и че съдружниците или акционерите отговарят до размера на уговорената вноска.

3. Дружеството с ограничена отговорностООД - може да се образува от едно или повече физически или юридически лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството. Всеки съдружник има право на дял от печалбата, съразмерен на личния му дял в капитала на дружеството. Основният капитал на ООД се образува при неговото създаване (минимален размер 2 лева).

3.1. Дружеството с ограничена отговорност на едно лице ЕООД - когато се образува от едно физическо или юридическо лице, т.е. това лице е Едноличен собственик на капитала. Компетентността на ОСС се решава от Едноличния собственик на капитала.

Характерното за ООД и ЕООД е, че капиталът може да бъде минимум 2 лв. и се състои от дружествени дялове. Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в Търговския регистър. Органите на управление са: общо събрание на съдружниците и управител/ и.

4. Акционерно дружество – АД - може да се учреди по два начина: чрез подписка ¬ всяко лице може да запише акция срещу направена вноска (парична или непарична) и без подписка - две или повече лица записват капитала на акционерното дружество. Капиталът на АД е разделен на акции. Дружеството отговаря към кредиторите с имуществото си. Минималният изискуем капитал е 50 000 лв.

4.1. Еднолично Акционерно дружество - ЕАД - образува се от едно лице, т.е. това физическо или юридическо лице е Едноличен собственик на капитала. Комптетентността на ОСА се решава от Едноличния собственик на капитала.

Акционерните дружества имат следните органи на управление: общо събрание на акционерите и съвет на директорите (едностепенна система) или надзорен съвет, и управителен съвет (двустепенна система).
Акциите могат да бъдат поименни и на приносител. Могат да се издават и привилегировани акции. Поименните акции са налични и безналични. Акциите на приносител се прехвърлят и залагат с предаването им.  Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството. Безналичните акции се прехвърлят като се вписват в регистъра на Централнен депозитар АД.

5. Командитно дружество с акции – КДА – образува се с договор, като за вноските на ограничено отговорните съдружници се издават акции. Броят на ограничено отговорните съдружници не може да бъде по-малък от 3, т.е. има едновременно неограничено и ограничено отговорни съдружници. Органите за управление на командитното дружество с акции са определените в този закон органи за управление на акционерното дружество по едностепенната система, т.е. Съвет на директорите - състои се от неограничено отговорните съдружници.  В общото събрание право на глас имат само ограничено отговорните съдружници. Неограничено отговорните съдружници дори и когато притежават акции, участвуват само със съвещателен глас. Минималният изискуем капитал е 50 000 лв.

Публични дружества
Акционерните дружества с безналични поименни акции могат да станат публични съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа след внасяне и одобрение на Проспект за допускане до търговия на акции и бъдат вписани в публичния регистър на Комисия за финансов надзор. Акциите на публичните дружества се търгуват на Българска Фондова Борса-София АД.