Τύποι έμποροι και εταιρείες
Σύμφωνα με το Βουλγαρικό Εμπορικό δίκαιο στο Εμπορικό νόμο προβλέπονται οι εξής τύποι εμπόρων:

- ΑΤ ή ατομική επιχείρηση – κάθε φυσικό πρόσωπο με μόνιμο τόπο κατοικείας στη χώρα, χωρίς να απαιτείται συγκεκριμένο ποσό για το κεφαλαίο;

- Εμπορικές εταιρείες:
1. Ο.Ε. (ομόρρυθμη εταιρεία);
2. Ε.Ε. (ετερόρρυθμη εταιρεία);
3. Ε.Π.Ε. (εταιρεία περιορισμένης ευθύνης);
4. ΑΕ (ανώνυμη εταιρεία);
5. Ε.Ε.Μ. (ετερόρρυθμη εταιρεία με μετοχές).

Προσωπικές εταιρείες – παρ. 1. και 2. – χαρακτηρίζονται με αυτό πως οι συνεταίροι έχουν αλληλέγγυα και απεριόριστη ευθύνη, δεν υπάρχει συγκεκριμένο ποσό για το κεφαλαίο, στη διοίκηση συμμετέχουν ισότιμα όλοι οι εταίροι.

1. Ομόρρυθμη εταιρεία – σ’ αυτή μπορούν να συμμετέχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα. Οι συνεταίροι έχουν αλληλέγγυα και απεριόριστη ευθύνη για τις υποχρεώσεις της εταιρείας. Το βασικό κεφαλαίο σχηματίζεται από τις μετοχικές συνεισφορές των συνεταίρων, αλλά μπορεί και με τις μετοχικές συνεισφορές σε μετρητά και μη χρηματικές εισφορές (κτήρια, καταστήματα, εμπορεύματα, κ.α.), οι οποίες πλήρωνονται και καταγράφονται στο βασικό κεφαλαίο και γίνουντε περιουσία της εταιρείας. Το βασικό κεφαλαίο της Ο.Ε. αυξάνεται μέσω: ένταξης νέων συνεταίρων, κεφαλαιοποίησης ενός μέρους από το κέρδος (μετά από τη φορολογία), συσσώρευσης των αποθεμάτων και  του μετασχηματισμού των σε βασικό κεφαλαίο. Το βασικό κεφαλαίο της Ο.Ε. μειώνεται όταν: ένας συνεταίρος εγκαταλείψει ή από ζημίες.

2. Ετερόρρυθμη εταιρεία ιδρύεται με σύμβαση μεταξύ δύο ή περισσότερων προσώπων που έχουν σκοπό να εμπορεύονται με εταιρική επωνυμία, καθώς ένας ή περισσότεροι από τους συνεταίρους έχουν αλληλέγγυα και απεριόριστη ευθύνη για τις υποχρεώσεις της εταιρείας, ενώ οι υπόλοιποι ευθύνονται μέχρι του ποσού της εισφοράς τους. Η διοίκηση και η αντιπροσώπευση ασκούται από τους εταίρους με απεριόριστη ευθύνη. Το βασικό κεφαλαίο της Ε.Ε. σχηματίζεται από τις εισφορές των εταίρων απεριόριστης και περιορισμένης ευθύνης. Το ύψος εισφορών των εταίρων περιορισμένης ευθύνης καταγράφεται στο καταστατικό, ενώ οι εταίροι απεριόριστης ευθύνης συμμετέχουν με τουλάχιστον 1/10 από το κεφαλαίο της Ε.Ε. Με αυτό τον τρόπο το βασικό κεφαλαίο της Ε.Ε. αποτελείται από δυο μέρη:

- το βασικό κεφαλαίο εταίρων περιορισμένης ευθύνης;
- το βασικό κεφαλαίο εταίρων απεριόριστης ευθύνης.

Κεφαλαιουχικές εταιρείες – παρ. 3. –5. – χαρακτηρίζονται με την απαίτηση για  ελάχιστο ποσό κεφαλαίου, υποχρεωτικά όργανα διοίκησης, καθώς και οι συνεταίροι ή οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι του ποσού των εισφορών των.

3. Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης – Ε.Π.Ε. (OOD) – μπορεί να συσταθεί από ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία ευθύνονται για τις εταιρικές υποχρεώσιες με τις εισφορές τους στο κεφαλαίο της εταιρείας. Κάθε συνεταίρος έχει το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη ανάλογα με την προσωπική του εισφορά στο κεφαλαίο της εταιρείας. Το βασικό κεφαλαίο της Ε.Π.Ε. σχηματίζεται στην ίδρυσή της (το ελάχιστο ποσό είναι 2 Λέβα).

3.1. Μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης – Ε.Π.Ε. (ΕOOD) – όταν συστείνεται από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δηλαδή αυτό το πρόσωπο είναι Μοναδικός ιδιοκτήτης του κεφαλαίου. Η αρμοδιότητα του ΓΣΕ αποφασίζεται από τον Μοναδικό ιδιοκτήτη του κεφαλαίου.

Ε.Π.Ε. χαρακτηρίζεται με αυτό πως το κεφαλαίο μπορεί να είναι τουλάχιστον 2 Λέβα και αποτελείται από εταιρικές μετοχές. Η μεταφορά εταιρικής μετοχής εκτελείται με επικυρωμένες από συμβουλαιογράφο υπογραφές στη σύμβαση και εγγράφεται στο Εμπορικό μητρώο. Τα διοικητικά όργανα είναι: η γενική συνέλευση των εταίρων και διευθυντής/ές.

4. Ανώνυμη εταιρεία – ΑΕ (AD) – μπορεί να ιδρυθεί με δύο τρόπους: με συνδρομή ¬ κάθε πρόσωπο μπορεί να αποκτήσει μετοχές με  εισφορά  (χρηματική ή μη χρηματική). Δύο ή περισσότερα πρόσωπα συμμετέχουν στο κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας. Το κεφάλαιο της ΑΕ κατανέμεται σε μετοχές. Η εταιρεία ευθύνεται προς τους πιστωτές με την περιουσία της. Το ελάχιστο απαραίτητο κεφάλαιο είναι 50 000 Λέβα.

4.1. Μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία – EAD – συστείνεται από ένα πρόσωπο, δηλαδή αυτό το φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι ο Μοναδικός ιδιοκτήτης του κεφαλαίου. Η αρμοδιότητα του ΓΣΕ διορίζεται από το Μοναδικό ιδιοκτήτη του κεφαλαίου.

Οι ανώνυμες εταιρείες έχουν τα εξής όργανα διοίκησης: γενική συνέλευση των μετόχων και συμβούλιο διευθυντών (μονοβάθμιο σύστημα) ή εποπτικό συμβούλιο, και διοικητικό συμβούλιο (διβάθμιο σύστημα).
Οι μετοχές μπορούν να είναι ονομαστικές και στον κομιστή. Μπορούν να εκδίδονται και προνομιούχες μετοχές. Οι ονομαστικές μετοχές είναι υλικές και αποϋλοποιημένες. Οι μετοχές στον κομιστή μεταφέρονται και υποσχέστουνται με την παράδοσή τους.  Η μεταφορά των ονομαστικών μετοχών γίνεται με οπισθογράφησει και πρέπει να εγγράφεται στο βιβλίο των ονομαστικών μετόχων, για να έχει εγκυρότητα στην εταιρεία. Οι αποϋλοποιημένων μετοχές μεταφέρονται με την εγγραφή στο μητρώο του Κεντρικού Αποθετηρίου ΑΕ.

5. Ετερόρρυθμη εταιρεία με μετοχές – ΕΕΜ – σχηματίζεται με σύμβαση, καθώς για τις εισφορές συνεταίρων περιορισμένης ευθύνης εκδίδονται μετοχές. Ο αριθμός των συνεταίρων περιορισμένης ευθύνης δεν μπορεί να είναι λιγότερος από 3, δηλαδή ταυτόχρονως συνυπάρχουν συνεταίροι περιορισμένης ευθύνης και συνεταίροι απεριόριστης ευθύνης. Τα διοικητικά όργανα ετερόρρυθμης εταιρείας με μετοχές είναι τα ορισμένα με αυτό το νόμο διοικητικά όργανα της ανώνυμης εταιρείας κατά το μονοβάθμιο σύστημα, δηλαδή διοικητικό συμβούλιο – αποτελείται από τους συνεταίρους απεριόριστης ευθύνης.  Στη γενική συνέλευση δικαίωμα να ψηφίζουν έχουν μόνο οι συνεταίροι περιορισμένης ευθύνης. Οι συνεταίροι απεριόριστης ευθύνης ακόμη και να έχουν μετοχές, συμμετέχουν μόνο με συμβουλευτικό ψήφο. Το ελάχιστο απαραίτητο ποσό κεφαλαίου είναι 50 000 Λέβα.

6. Δημόσιες εταιρείες
Οι ανώνυμες εταιρείες με αποϋλοποιημένες ονομαστικές μετοχές μπορούν να γίνουν δημόσιες σύμφωνα με το Νόμο περί δημόσια προσφορά χρεογράφων μετά από αίτηση και έγκριση Prospectus (Δελτίο) προσφοράς μετοχών και μετά από εγγραφή στο δημόσιο μητρώο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Οι μετοχές των δημόσιων εταιρειών εμπορεύονται στο Βουλγάρικο Χρηματιστήριο – Σόφια ΕΑ.