За нас
София Файненс АД е компания, която предлага консултантски услуги в областта на финансите и капиталовите пазари, структуриране и изпълнение на инвестиционни проекти, комуникации и връзки с инвеститорите, маркетингови и рекламни услуги, правни услуги и консултации, счетоводни услуги; организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на закона за счетоводството, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

За времето на своето съществуване компанията ни винаги се е стремяла да се утвърди като фирма с високо качество на предлаганите услуги, коректно и професионално отношение към работата и клиентите. Ние се стремим да предоставим пълна и гарантирана защита на интересите на своите клиенти.

История

14 януари 2008 г. – учредяване на София Файненс АД

27 ноември 2008 г. – Дружеството е пререгистрирано в Търговски регистър към Агенция по вписванията
26 юли 2011 г. - Дружеството увеличава капитала си до 867 000 лева, разпределени в 867 000 броя обикновени, поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лев всяка.
Съвет на директорите

Константинос Колокасидис – член на Съвета на директорите и изпълнителен директор

Теодорос Хрисис – член на Съвета на директорите

Веселин Пасев – член на Съвета на директорите

Дружеството се представлява от Изпълнителния директор Константинос Колокасидис

Професионализъм

Нашият екип се състои от млади и висококвалифицирани специалисти, с дългогодишен опит и широки познания в областта на финансите. Притежаваме стратегическо мислене, презентационни и комуникационни умения, гъвкавост, лоялност и третираме равнопоставено всички клиенти.

Законност

Залагаме на познаването на действащата нормативна уредба в Република България и съблюдаваме всички законови разпоредби.

Коректност и конфиденциалност

Ние осигуряваме на нашите клиенти надеждност, коректност и сигурност, конфиденциалност чрез запазване на анонимност, и всякакъв вид информация, станала ни известна в процеса на съвместната ни работа, личен подход при обслужването, и ангажираност с потребностите на клиента. Държим да изградим дълготрайни и коректни отношения с нашите клиенти, ценим доверието им и се опитваме да оправдаем техните изисквания.